Poznaj nasze kierunki studiów

Tydzień Kompetencji w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Data utworzenia: 18 maja 2023r.

Tydzień Kompetencji w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

 

Tydzień Kompetencji za nami!

W dniach 24-28 kwietnia 2023 r. na Uczelni odbył się Tydzień Kompetencji. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki środkom finansowym uzyskanym z projektuDoskonałość Dydaktyczna Uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21).

Podczas Tygodnia Kompetencji realizowane były liczne warsztaty, wykłady, których odbiorcami byli pracownicy dydaktyczni, administracyjni oraz studenci MUP Oświęcim.

Program szkoleniowy przeprowadzony został przez firmę „Czas na Progres” z Pcimia. Firma posiada duże doświadczenie z zakresu innowacyjnej edukacji oraz nowoczesnych technologii. Prowadzącymi byli mgr Dariusz Martynowicz oraz mgr Łukasz Szeliga, którzy zadbali oto, aby przekazać wszystkim uczestnikom ogrom wiedzy.

W programie wydarzenia znalazły się następujące tematy:

  • Kompetencje przyszłości w raporcie Future Skils – jak je rozwijać wśród studentów?
  • Umiejętności korzystania z nowych mediów
  • Odkrywanie sensu i nadawanie znaczenia
  • Inteligencja społeczna
  • Współpraca w środowisku wirtualnym
  • Transdyscyplinarność i myślenie projektowe
  • Niekonwencjonalne i adaptacyjne myślenie
  • Kompetencje międzykulturowe
  • Myślenie obliczeniowe
  • Zarządzanie obciążeniem kognitywnym

Kompetencje przyszłości w raporcie Future Skils – jak je rozwijać wśród studentów? (24.04)

Wykładowcy podczas wykładu z mgr Dariuszem Martynowiczem mieli okazję zapoznać się z wynikami badań, które są istotną wskazówką do pracy dydaktycznej ze studentami.

 Umiejętności korzystania z nowych mediów (24.04)

Szczególnie istotne były zajęcia dotyczące „Umiejętności korzystania z nowych mediów”, ponieważ będą to jedne z najważniejszych kompetencji wymaganych przez pracodawców w przyszłości. Mgr Dariusz Martynowicz przybliżył funkcjonowanie takich mediów, jak Twitter czy TikTok i Instagram, które są coraz ważniejszym elementem nie tylko rynku pracy, ale i marketingu wyższych uczelni.

 Odkrywanie sensu i nadawanie znaczenia (25.04)

Mgr Łukasz Szeliga przedstawił i omówił wpływ zmian technologicznych i gospodarczych
na współczesnych nastolatków i dwudziestoparoletnie osoby. Uczestnicy dowiedzieli się czym są i czym się charakteryzuje generacja Z i Alfa (obecni studenci
i uczniowie), a następnie poznali metody i techniki pracy, które aktywizują młodych
na zajęciach. Słowami kluczowymi warsztatów były: różnice generacyjne, motywacja 3.0,
,,złoty krąg” i Taksonomia Blooma.

Inteligencja społeczna (25.04)

Uczestniczki zostali zaznajomieni przez mgr Łukasza Szeligę z pojęciem inteligencji społecznej wg Edwarda Thorndike’a i Daniela Golemana. Była to okazja do poznania sposobów rozwijania inteligencji interpersonalnej u studentek i studentów z wykorzystaniem m.in. narzędzi tutora i coacha.

Współpraca w środowisku wirtualnym (26.04)

Mgr Dariusz Marynowicz kontynuował prezentację metod i technik pracy wirtualnej

 Transdyscyplinarność i myślenie projektowe (26.04)

Współczesny świat wymaga dużej elastyczności i umiejętności współpracy projektowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dotyczące tych umiejętności. Podczas wykładu prowadzący mgr Dariusz Martynowicz zwracał uwagę na dwie szczególnie popularne metodologie projektowania: design thinking i STEAM.

Niekonwencjonalne i adaptacyjne myślenie (26.04)

Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi wymiarami kreatywności przy jednoczesnym kształtowaniu wśród studentów i studentek umiejętności dostosowywania się do specyfiki organizacji.

Kompetencje międzykulturowe (27.04)

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, dlaczego inteligencja emocjonalna odgrywa istotną rolę w procesie rozwijania kompetencji międzykulturowej, a przede wszystkim, dlaczego koegzystowanie przedstawicieli różnych kultur obok siebie może nie być wystarczające w procesie budowania społeczeństwa opartego o takie wartości jak komunikacja, szacunek, tolerancja i empatia. Mgr Łukasz Szeliga nie tylko przywołał kluczowe dokumenty i rozporządzenia, które sygnalizują konieczność rozwijania kompetencji międzykulturowych, ale pokazał również, w jaki sposób można pobudzać współczesnych młodych do autorefleksji i współpracy z przedstawicielami innych nacji, aby przeciwdziałać konfliktom na tle kulturowym.

Myślenie obliczeniowe (27.04)

Warsztaty pobudzały uczestniczki i uczestników do refleksji czym jest myślenie obliczeniowe i jak je rozwijać u studentek i studentów. Mgr Łukasz Szeliga pokazał,
dlaczego jest to jedna z najważniejszych współcześnie kompetencji i dlaczego
nie dotyczy tylko nauk ścisłych. Prowadzący na przykładach pokazał, w jaki sposób pobudzać rozwój myślenia obliczeniowego u studentów kierunków pedagogicznych, społecznych i humanistycznych, a także jak wykorzystać założenia podejścia ukierunkowanego na działanie w tworzenie zadań rozwijających tę kluczową kompetencję.

Zarządzanie obciążeniem kognitywnym (28.04)

Studiowanie wymaga umiejętności uczenia się. O tym, co to znaczy skuteczne uczenie się
i jak się uczyć, żeby można było studiować, opowiadał mgr Łukasz Szeliga. Zapoznał on uczestniczki i uczestników z pojęciem obciążenia kognitywnego, żeby omówić, jakie działania mogą podjąć akademicy na swoich zajęciach, żeby lepiej zarządzać obciążeniem poznawczym u osób studiujących nie tylko podczas stacjonarnych spotkań, ale również podczas zajęć on-line. Warsztaty były wzbogacone o informacje dedykowane studentkom
i studentom z zakresu technik i metod,  które wspierają proces efektywnego uczenia się.

Prelekcje zawierały ciekawe prezentacje oraz dawały możliwość bezpośredniej interakcji wykładowcy ze słuchaczami. Dyskutowano oraz wymieniano się doświadczeniem.

Frekwencja podczas wydarzenia w pewnych momentach przerosła nasze oczekiwania. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród kadry dydaktycznej, jak    i studentów.

Każdy uczestnik otrzyma stosowne certyfikaty wraz z suplementami.

W ramach kontynuacji procesu  podnoszenia kompetencji z zakresu jakości kształcenia, już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenie zaplanowane w ramach realizacji projektu   „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”, jakim jest „Tydzień Jakości Kształcenia” zaplanowany w dniach 1-7 czerwca br.(z wyłączeniem weekendu 3 i 4 czerwca). Tematyka wykładów i warsztatów związana będzie z szeroko pojętą Jakością Kształcenia a zakres tematyczny wykładów obejmować będzie poniższe obszary:

1) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji procesu kształcenia.

2) efektywne ocenianie zdobytych efektów uczenia się wspierające rozwój studenta

3) praktyczny profil studiów. Przygotowanie i ewaluacja kształcenia.

4) współpraca uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia.