Poznaj nasze kierunki studiów

Oświecimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy

OŚWIĘCIMSKI UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY

FE_POWER_poziom_pl

Departament Funduszy Europejskich i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), w listopadzie 2018 roku, rozstrzygnęli konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na działania związane z realizacją „Trzeciej Misji Uczelni” czyli opracowaniem programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Spośród 247 Uczelni, które przystąpiły do konkursu, pozytywnie oceniono 211 programów. Wśród zwycięzców znalazł się projekt opracowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu pod nazwą: Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 174 osób, w tym: 58 dzieci w wieku 6-9 lat, 58 w wieku 10-12 lat, 58 w wieku 13-16 poziomu kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w obszarze matematyczno – przyrodniczym, posługiwania się językami obcymi, ICT, rozumienia i kreatywności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy oraz podniesienie u 60 rodziców poziomu kompetencji społecznych i wychowawczych, poprzez udział w zajęciach dydaktycznych.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia ww. celu poprzez:

– udział w/w osób w programach kształcenia odpowiadających potrzebom lokalnych pracodawców i zgodnych ze strategiami rozwoju miasta Oświęcim i powiatu oświęcimskiego, opracowanych wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji;

– udział dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat oraz ich rodziców w cyklu zajęć na PWSZ organizowanych przy współpracy z podmiotem/mi działającymi na rzecz edukacji.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 216 osób w tym:

– 72 dzieci w wieku 6-9 lat,

– 72 osób w wieku 10-12 lat,

– 72 osób w wielu 13-16 lat,

– 75 rodziców.

Dzieci i nastolatkowie, to grupa uzdolnionych młodych osób, które poszukują możliwości rozwijania swoich zainteresowań.

Łączna wysokość projektu: 559 811,25 zł


Ogłoszenie naboru kadry dydaktycznej do realizacji zadań w Projekcie „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w oparciu o umowę nr: POWR.03.01.00-00-T112/18, realizowanego w latach 2019-2021 przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rotmistrza W. Pileckiego
w Oświęcimiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu im. rtm. W. Pileckiego ogłasza konkurs naboru kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć z  zakresu dietetyki i zdrowego żywienia w ramach projektu Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji u dzieci z obszaru wiejskiego/miejskiego w

obszarze matematyczno – przyrodniczym, posługiwania się językami obcymi, ICT, rozumienia i kreatywności,

przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności

pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. Projekt przewiduje także podniesienie poziomu kompetencji

społecznych i wychowawczych u rodziców, poprzez udział w zajęciach dydaktycznych organizowanych w tym

samym czasie co zajęcia dla dzieci.

Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2021 i będzie składał się z trzech cykli. Projekt przewiduje wsparcie 216 dzieci w  wieku 6-16 lat oraz 75 Rodziców,

Zajęcia będą odbywały się średnio 2 razy w miesiącu, w soboty od godziny 9.30 do 13.00. Kalendarz spotkań  jest dostępny na stronie Uczelni www.uczelniaoswiecim.edu.pl.

 

Obowiązki:

Główne obowiązki w przypadku prowadzenia zajęć dla rodziców:

 • Opracowanie tematów zajęć z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia wraz z efektami uczenia się;
 • Przeprowadzenie zajęć/warsztatów zgodnie z założonymi efektami uczenia się w wyznaczonym przez Kierownika Projektu terminie;
 • Sprawdzenie obecności i podpisanie list obecności;
 • Opracowanie i złożenie dokumentów podsumowujących zajęcia/warsztaty u Kierownika Projektu bądź w Dziale Projektów.

Główne obowiązki w przypadku prowadzenia zajęć dla dzieci:

 • Opracowanie tematów zajęć, dostosowanych stopniem trudności do danej grupy wiekowej (6-9, 10-12,13-16) wraz z efektami uczenia się;
 • Opracowanie, przeprowadzenie w dniu zajęć testów diagnozy wstępnej i końcowej umożliwiających określenie poziomu osiągnięcia założonych efektów kształcenia;
 • Przeprowadzenie zajęć/warsztatów zgodnie z założonymi efektami uczenia się w wyznaczonym przez Kierownika Projektu terminie;
 • Sprawdzenie obecności i podpisanie listy;
 • Dokonanie wpisu w indeksie każdego uczestnika;
 • Zrobienie zdjęć uczestnikom (dokumentując wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych,  aktywności uczestników i wykonanych przez nich wytworów) ;
 • Pełnienie opieki nad uczestnikami podczas zajęć, w trakcie przerw i 10 minut po ostatnich zajęciach;
 • Opracowanie i złożenie dokumentów podsumowujących zajęcia/warsztaty u Kierownika Projektu bądź w Dziale Projektów.

Specyfika pracy:

 • Zajęcia/warsztaty w soboty pomiędzy 9.30 a 13.00;
 • Praca przy komputerze/drukowanie niezbędnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
 • Bezpośredni kontakt z rodzicami/lub dziećmi w wieku 6-16 lat.

Wymagania konieczne:

 • Umowa o pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu im. rtm. W. Pileckiego;
 • Wykształcenie wyższe z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia;
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie dietetyki i zdrowego żywienia;
 • W przypadku prowadzenia zajęć dla dzieci, doświadczenie w pracy z dziećmi.

Wymagania pożądane:

 • Życzliwy stosunek do uczestników projektu, nastawienie na współpracę i pomoc;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • Odpowiedzialność, komunikatywność i sumienność w wykonywanych obowiązkach;
 • Nastawienie na realizację wyznaczonych zadań.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (życiorys zawodowy, kwestionariusz osobowy);
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 • Dokumenty potwierdzające dorobek kandydata (kserokopie posiadanych dyplomów
  o nadaniu stopni i tytułów naukowych);
 • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • Propozycję tematyki zajęć;
 • Podpisana klauzula dotycząca regulacji RODO: załącznik nr 9 do Komunikatu Rektora nr 10/2018 z dnia 1 października 2018 roku;
 • Oświadczenie do klauzuli informacyjnej dotyczącej regulacji RODO: Załącznik nr 10 do Komunikatu 6/2018 z dnia 7 czerwca.

Dokumenty przyjmowane są w Dziale Organizacji i Kadr do 28.02.2019 r. pokój 1.12 Collegium Primum.

Rozstrzygnięcie konkursu 01.03.2019r.

 

Kierownik Projektu OUMO

Dr Justyna Dąbrowska

 

 

KLAUZULA-RODO zał. nr 9

OŚWIADCZENIE-RODO zał. 10

 


WYNIKI naboru kadry dydaktycznej do realizacji zadań w Projekcie „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w oparciu o umowę nr: POWR.03.01.00-00-T112/18, realizowanego w latach 2019-2021 przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. rotmistrza W. Pileckiego
w Oświęcimiu

 

Komisja konkursowa ogłasza, że w wyniku postępowania wybrano:

 • mgr Annę Malarek