Poznaj nasze kierunki studiów

Władze Uczelni – kadencja 2005-2008

REKTOR

g706dLucjan Suchanek profesor zwyczajny doktor habilitowany w Zakładzie Rosjoznawstwa, w Instytucie Filologii w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu. Rektor PWSZ (dwie kadencje). Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Były: prorektor UJ, dziekan Wydziału Filologicznego (dwie kadencje), dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, dyrektor Instytutu Studiów Regionalnych, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej, kierownik Katedry Rosjoznawstwa. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; były sekretarz Wydziału I. Filologicznego PAU, przewodniczy Komisji Kultury Słowian PAU. Członek prezydium Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Były przewodniczący (dwie kadencje), były wiceprzewodniczący i członek prezydium Miedzynarodowego Komitetu Slawistów. Przewodniczący Komisji Emigrantologii Słowian. Członek Komisji Słowiańskiej Bibliografii Literackiej, Kulturoznawczej i Komparatystycznej przy MKS. Były redaktor naczelny pisma „Slavia Orientalis”, członek redakcji „Ruchu Literackiego”, redaktor serii Literatura Rosyjska. Emigracja. Tamizdat i Samizdat, członek redakcji i rad programowych serii wydawniczych Prace Slawistyczne, Literatura na pograniczach, Jagiellońskie studia z filozofii rosyjskiej. „Nowaja Rusistika” Brno, Roczniki Humanistyczne KUL. Słowianoznawstwo.

Problematyka badawcza:
literatura i kultura rosyjska; rosyjska myśl filozoficzna, społeczna, polityczna i religijna;  katolicyzm rosyjski; prawosławie; system radziecki i homo sovieticus; euroazjanizm; programy współczesnych rosyjskich partii politycznych; emigrantologia – pisarze eigracyjni trzeciej fali, czasopiśmiennictwo emigracyjne, publicystyka; stosunki polsko-rosyjskie.

Konferencje krajowe i zagraniczne:
Uczestnictwo w 56 konferencjach i sympozjach naukowych krajowych i 30 zagranicznych, w tym 3 Międzynarodowych Kongresach Slawistycznych,  sympozjum Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji, mitów i fobii kulturowych.. Zjednoczenie Słowian a problemy słowiańskie – Castel Gandolfo (1996) z obecnością  Jana Pawła II oraz seminarium w Lucieniu na temat Jaka będzie Rosja (2007), z udziałem  Prezydenta RP. Organizator  sesji Oblicza Rosji, Twórczość Borysa Pasternaka, XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie (1998).

Wykłady za granicą:
Wykłady na uniwersytetach w: Skopje, Oslo, Bochum, Amsterdam, Pavia, Bordeaux, Tuluza, Paryż, Genewa, Ottawa,  Sofia, Nowosybirsk, Dresden, Moskwa.

Dorobek  naukowy:
ponad 380 pozycji, w tym 8 monografii, kilka antologii, licznych artykułów, haseł encyklopedycznych i słownikowych, recenzji, publikowanych w kraju i za granicą (Jugosławia, Węgry, Francja, Austria, Niemcy,  Włochy,  Czechosłowacja, Rosja, Bułgaria, Szwajcaria, Belgia, Norwegia. Estonia, Stany Zjednoczone). Redaktor wielu publikacji książkowych, wydań tekstów.

PROREKTOR

g704d Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
Prof. dr hab. w Instytucie Filologii, w Zakładzie Rosjoznawstwa, prorektor ds. nauczania w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu (dwie kadencje).
Dr hab. prof. nadzw. UJ,  kierownik Katedry Kultury Rusko Bizantyjskiej w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ; w latach 2002-2008 prodziekan ds. nauczania na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Członek: Towarzystwa Kulturoznawczego z siedz. w Warszawie, Towarzystwa: Słowianie, kultura, nauka, wykształcenie z siedzibą w Moskwie, Towarzystwa Badaczy Starego Obrzędu z siedz.w Moskwie, czł. Komisji Kultury Słowian PAU w Krakowie, czł. zał. Towarzystwa Disputationes Universitatis z siedz. W Krakowie;

Redakcja czasopisma: Kwartalnik społeczno-edukacyjny „Universitas” nry 1-27.

Problematyka badawcza:
– kultura rusko-bizantyjska;
– rosyjska literatura emigracyjna,
– historia Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej,
– współczesna rosyjska kultura prawosławna

Stypendia i wykłady zagraniczne:
Staże: sześć razy w Moskwie, jeden raz w Wilnie, dwa razy w Bochum, jeden raz w Paryżu, jeden raz w Bazylei. Wykłady w Moskwie, Wilnie i Bazylei.

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych: liczba ogólna wystąpień ponad 50, w tym trzy razy na Kongresie Slawistów (Kraków 1988, Lublana 2003, Ochryda 2008), konferencje zagraniczne w: Moskwie, Czarnogórze.

DOROBEK NAUKOWY

Książki:
1. Rosyjski wiersz duchowny i kultura religijna staroobrzędowców pomorskich, Kraków 1976;
2. Kultura staroruska. Tradycja i zmiana. Kraków 1998,, Kraków 1998
3. Kultura i Eschatologia. Moskwa XVII w., Kraków 2007

MONOGRAFIE W OPRACOWANIACH ZBIOROWYCH :
1. Rosjoznawstwo, red. L. Suchanek. Kraków 2004:
– Prawosławie w Rosji, s. 111-125;
– Kultura bizantyjsko-prawosławna, s. 143-157;
– Zmiany kulturowo-cywilizacyjne w XVII i XVIII w., s. 159-171;
2. Historia literatury światowej. T. 4 Romantyzm. Kraków 2004,
– Literatura rosyjskiego romantyzmu,s. 191-254.
3. Historia literatury światowej. T. 5 Pozytywizm. Realizm. Kraków 2004,
– Literatura rosyjskiego realizmu, s. 175-271.
4. Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, „Universitas”, Kraków 1996
– Człowiek stworzony przez historię. Pisarstwo autobiograficzne Lwa Kopielewa, s. 157 – 200.
5. Realiści i postmoderniści, prac pod red. L. Suchanka, Kraków 1997
– „Pokolenie skazanych”. Twórczość Aleksandra Galicza, s. 265 – 302
6. Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1998.
– „Domostroj” – Boży świat człowieka, s. 9-28
Wersja rosyjskojęzyczna: „Domostroj – Bożij mir czełowieka, [w:] tamże s. 161-166
7. Życie religijne i duchowe współczesnych Słowian, w serii Prace Komisji Kultury Slowian PAU pod red. L. Suchanka, Kraków 2002
– Współczesne dzieje i problemy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, s.
8. Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne, red. L. Suchanek. PAU Kraków 2004,.
– Rosyjska mediewistyka, s. 7-21.

REDAKCJA KSIĄŻEK:
1. Inteligencja. Tradycja i nowe czasy. Kraków 2001
2. Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, Kraków, PAU 2001
3. Święta Jadwiga Królowa patronką Europy, Kraków 1998. Wspred.
4. Święta Jadwiga Królowa. Zadania i dziedzictwo na trzecie tysiąclecie, Kraków 2002. Wspred.
5. Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, Kraków 2004, red. Naukowa wraz z L. Suchankiem
6. U. Cierniakowa, Literacki wymiar kultury religijnej staroobrzędowców, Częstochowa 1997, red. naukowa.

Wybrane artykuły spośród 52 opublikowanych:
1. Wątki kosmogoniczne we wschodniosłowiańskiej i polskiej ludowej, [w:] Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria VII. Warszawa 1981, s. 187-206
2. Ruś między kulturą bizantyńską i cywilizacją mongolską, [w:] My i Oni. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.Warszawa 1990, s. 148-171.
3. Bizantyjski renesans palamicki i kultura ruska [w]: Musica antiqua XII, vol. 2, Acta Slavica, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2000, s. 53-63.
4. Konserwatyzm staroobrzędowców rosyjskich. Próba obrony tożsamości i ciągłości kulturowej, [w:] Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. Red. J. Wyrozumski, Kraków 1966, s. 257-266.
5. Rosja – Polska. Konflikt dwóch cywilizacji chrześcijańskich [w:] Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy, pod red. U Cierniak, ks.J. Grabowskiego, Częstochowa 2003
6. Prawosławie wobec modelu współczesnej cywilizacji, [w:] Musica antiqua XIII. Vol. 2 Acta Slavica, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 2003

Prorektor

g705d Doc. dr Ewa Bogacz-Wojtanowska

Docent, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o zarządzaniu, dyrektor Instytutu Zarządzania, w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu
Prorektor ds. studenckich w PWSZ Oświęcim dwie kadencje.

Adiunkt w Katedrze Badań społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sekretarz redakcji czasopisma „Zarządzanie publiczne”

Problematyka badawcza:

– zarządzanie publiczne,
– zarządzanie organizacjami pozarządowymi,
– relacje sektora pozarządowego z publicznym i komercyjnym,
– organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim;

DOROBEK NAUKOWY:

Autorka dwóch autorskich monografii naukowych, współautorka trzech publikacji książkowych, kilkudziesięciu artykułów naukowych, raportów badawczych i ekspertyz z zakresu zarządzania organizacjami publicznymi i pozarządowymi.

Książki:

1. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich, 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;
2. Modele współpracy lokalnych instytucji a rozwiązywanie problemów rynku pracy, 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3. Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie małopolskim, 2006, (wraz. Z G. Prawelska-Skrzypek), Dom Wydawniczy Officina, Województwo Małopolskie.
4. Metody jakościowe w badaniach organizacji obywatelskich, 2006, [w:] Problemy zarządzania organizacjami obywatelskimi, G. Pawelska-Skrzypek (red.), Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków, 2006.
5. Strategie działania organizacji pozarządowych w budowaniu relacji z sektorem publicznym i komercyjnym, [w:] Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym (z M. Baron, B. Kożuch i inni), 2005, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, s. 97 – 103;

Artykuły:

1. The multiculturalism in a process of creating identity of Krakow (with: G. Prawelska-Skrzypek), 1999, [in]: Multicultural regions and cities, Region and regionalism, No. 4, s. 194-198, University of Łódź, Silesian Institute in Opole;
2. Miejsca w mieście na przykładzie Krakowa i aglomeracji gdańskiej, (współautorzy: G. Prawelska – Skrzypek,. I. Sagan), 1999, [w:] XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Przestrzeń miejska jej organizacja i przemiany, s.109-114, KGMiTUŁ, Łódź;
3. Kultura i tradycje Krakowa w świadomości mieszkańców regionu Małopolski, 2000, [w:] Zarządzanie w kulturze, (red. R. Kardzis i E. Orzechowski), Zesz. Nauk. UJ, Prace WZiKS, z.2, ss.45-54, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;
4. Genius loci Krakowa, 2001, [w:], Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, (red. I. Sagan i M. Czepczyński), s. 81-90, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego;
5. Oddziaływanie instytucji kultury Krakowa w województwie małopolskim, (współautorzy: Monika Smoleń, Piotr Jaworski-Grzanka), 2001, [w:] Zarządzanie w kulturze, (red. K. Barańska, K. Plebańczyk i E. Orzechowski), Zesz. Nauk. UJ, Prace WZiKS, z.4, ss.23-30, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego;
6. Pozarządowe instytucje kultury w województwie małopolskim, 2001, [w]: Nowoczesne modele zarządzania placówkami upowszechniania kultury: „Kultura XXI”, ss.51-146, MISTiA Kraków.
7. Bariery i szanse rozwoju sektora pozarządowego w Polsce na przykładzie badań w województwie małopolskim, (współautor J. Grabiasz), 2005, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzanie Publiczne, nr 1,
8. Cykl życia organizacji pozarządowej, 2005, Kwartalnik Trzeci Sektor, nr 3, (lato – jesień), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 81-97.
9. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie gmin i powiatów województwa małopolskiego, 2006, Samorząd Terytorialny, 7-8 (187-188), s. 44-53
10. Podejście jakościowe w badaniach organizacji obywatelskich, 2006, Kwartalnik Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 110-121
11. Kilka słów o teorii poznania w naukach o zarządzaniu, 2007, Kwartalnik Współczesne Zarządzanie, nr 1, s. 184-190.
12. Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej i ich wpływ na gospodarkę lokalną, 2007, [w:] Danuta Strahl, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1161, s.229-237.
13.  Formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w organizacjach  pozarządowych- wyniki badań empirycznych, 2005, Kwartalnik Trzeci Sektor, nr 4, (jesień/zima), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s.18-25;
14. Cykl życia organizacji pozarządowej, 2005, Kwartalnik Trzeci Sektor, nr 3, (jesień), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 128-142;
15. Jak korzystać z marketingu w sektorze pozarządowym?, 2006, Kwartalnik Trzeci Sektor, nr 5, (wiosna), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s.18-25;
16. Budżetowanie jako narzędzie zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych, (współautor K. Peter-Bombik) 2006, Kwartalnik Trzeci Sektor nr 8, (zima), Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa s. 92-98

Inne publikacje:
Kondycja trzeciego sektora w Małopolsce- stan faktyczny i perspektywy rozwoju (współautor J. Grabiasz, M Parlicki, G. Prawelska- Skrzypek), 2004,
Publikacja internetowa: http://um.wrotamalopolski.pl/Wspolpraca/MFOP/?id=751
Miejsce pozainstytucjonalnego ruchu kulturalnego w kształtowaniu postaw twórczych, edukowaniu kulturalnym społeczeństwa i organizowaniu uczestnictwa w kulturze, 1999, Urząd Marszałkowski, Kraków; s.1-29;