Poznaj nasze kierunki studiów

Władze Uczelni – kadencja 2020-2024

Rektor

dr n. o zdr. Sonia GRYCHTOŁ, prof. MUP                      

Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kadencję  2024  –  2028

 

Absolwentka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Pielęgniarstwa Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz  specjalistka Medycyny Społecznej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Górnośląskiej  Wyższej  Szkole Handlowej w Katowicach. Dyplomowany Tutor.

Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, broniąc rozprawy doktorskiej pt. „Wiedza i deklarowane zachowania zdrowotne dotyczące nowotworów sutka u hemodializowanych kobiet”.

Z oświęcimską uczelnią związana jest od października 2014 r., początkowo jako nauczyciel akademicki, a od 2015 r. jako  dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa. W latach 2016 – 2020 pełniła funkcję  Prorektora ds. studenckich.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe pracownika naukowo – dydaktycznego,  które zdobyła w czasie wieloletniej pracy jako nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dr Sonia Grychtoł dysponuje również wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania zespołem i organizacją uzyskane  poza szkolnictwem wyższym,  pełniąc ważne funkcje kierownicze w takich organizacjach jak: „Helimed” Imaging w Katowicach, Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Wydział Zdrowia i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach.

Odznaczona przez Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej  odznaką honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”.  Otrzymała nominację do nagrody dla najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli  w województwie śląskim w wielkim plebiscycie „Nauczyciel na medal”.

W działalności naukowo-badawczej koncentruje  się m.in. na społecznych i psychologicznych aspektach uwarunkowań zdrowotnych człowieka,  wpływie globalizacji na zdrowie człowieka, zachowaniami  zdrowotnymi  i adaptacją człowieka w chorobie przewlekłej, współczesnych problemach społeczno-psychologicznych zawodów medycznych; nowych wyzwaniach zdrowotnych dla zdrowia publicznego.

Dr Grychtoł jest uczestniczką i organizatorką w międzynarodowych  projektach  finansowanych  przez UE,  m.in.: w projekcie pod nazwą Leonardo “E-learning in community care”, gdzie  była odpowiedzialna za dział : „Family-related health problems and the classification of the essential risk factors” , a także w projekcie dla  menadżerów oraz kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej z terenu województw śląskiego i małopolskiego z zakresu zarządzania i kompetencji menadżerskich Kapitał Ludzki  „Profesjonalna Kadra”.

Autorka ponad  40 publikacji i 2 rozdziałów w podręcznikach.  Publikuje m.in. w czasopismach: „Zdrowie Publiczne”,  „Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowskiej”, „Annales Academiae Medicae Silesiensis”, „Jurnal Ecology Health, Nephrology”, „Dialysys end Transplant”, „Eucrasia” i inne.

Zainteresowania:  narciarstwo, turystyka rowerowa, podróże,  rock progresywny, scrabble.

Prorektor ds. Studenckich i Promocji

dr Radosław FOLGA

 

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Gospodarka Miejska i Regionalna oraz kierunku Public Relations, jak również Studium Pedagogicznego w zakresie pedagogiczno-ekonomicznym. Doktorat z dziedziny ekonomii obronił w 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Przez siedem lat był pracownikiem Urzędu Miasta Oświęcim, z czego ostatnie cztery na stanowisku kierowniczym. Pierwszą pracę wykonywał w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Od roku 2007 pracuje w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, na stanowisku adiunkta w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji, w którym do 31.08.2020 r. pełnił również funkcję zastępcy dyrektora instytutu. W latach 2012-2016 był członkiem Senatu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Dr Radosław Folga bierze aktywny udział w konferencjach o charakterze naukowym. Obszar jego naukowych zainteresowań to ekonomia, marketing, w szczególności public relations, marketing terytorialny oraz zarządzanie publiczne.  Jest autorem szesnastu publikacji z zakresu marketingu, zarządzania w sektorze publicznym oraz ekonomii. Kilka publikacji ukazało się w języku angielskim.

W sprawach studenckich ma bogate doświadczenie. Od dziesięciu lat sprawuje funkcję koordynatora ds. praktyk studenckich na kierunku Zarządzanie. W okresie 2013 – 2020 pełnił funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Inicjatyw Publicznych Orły oraz kilka razy opiekuna studentów na pierwszym roku studiów. Wraz ze studentami organizował kilkudniowe wyjazdy warsztatowe, wizyty studyjne oraz liczne przedsięwzięcia na uczelni. W ministerialnym pilotażowym Programie Płatnych Praktyk Zawodowych był koordynatorem praktyk studenckich, a w obecnym projekcie „Uczelnia na wyższym poziomie – zintegrowany program rozwoju MUP im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu” pełni funkcję koordynator Instytutów ds. szkoleń studentów.

W latach 2012-2016 pełnił funkcję Rzecznik Dyscyplinarnego ds. Studentów.

Dr Radosław Folga prowadzi aktywną działalność nie tylko zawodową, ale też społeczną. Jest zaangażowany w działalność charytatywną skupioną na pomocy podopiecznym domów dziecka.

Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju

  dr Katarzyna WADOŃ-KASPRZAK

dr nauk matematycznych w zakresie matematyki

Od czerwca 2017 r. Prorektor ds. Nauczania i Ogólnych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

Absolwentka studiów na Wydziale Matematyczno–Fizyczno–Technicznym Wyższej  Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku matematyka o specjalności nauczycielskiej oraz  studiów podyplomowych z Informatyki na Akademii Pedagogicznej.  Stopień doktora nauk matematycznych uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie pojęcia parametru przez uczniów gimnazjum w toku badań długoterminowych w trakcie zintegrowanej nauki matematyki i informatyki”.

Doświadczenie zawodowe:

– nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Kętach,

– od października 2015 r. wykładowca Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Informatyki i Zarządzania

Inne osiągnięcia:

– Nagrody Dyrektora  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach w latach 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

– Nagroda Burmistrza Gminy Kęty w roku 2013 i 2017

– Nagroda II stopnia Rektora MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego w roku 2017

Kształcenie zawodowe:

– Uczestnictwo w seminariach poświęconych zastosowaniu technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się matematyki w Bielsku – Białej i wygłoszenie 11 referatów,

– Uczestnictwo w 8-th  International Conference on Technology in Mathematics Teaching, Hradec Kralove (Republika Czeska) I wygłoszenie referatu Different kinds of understanding of the concept of parameter,

– Uczestnictwo w konferencjach poświęconych nauczaniu matematyki i zastosowaniu komputerów w nauczaniu matematyki,

– Uczestnictwo w Ogólnopolskim Seminarium z Dydaktyki Matematyki organizowanym przez Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie i wygłoszenie 2 referatów,

– Uczestnictwo w Szkołach Dydaktyki Matematyki i wygłoszenie 4 referatów,

– Uczestnictwo w kursach e-learningowych dotyczących programów komputerowych GeoGebra oraz platformy Moodle organizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry,

– Uczestnictwo i prowadzenie warsztatów organizowanych przez grupę roboczą Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki „Matematyka i komputery”,

– Uczestnictwo w krajowych Konferencjach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz prowadzenie warsztatów dla nauczycieli,

– Uczestnictwo w Komitecie organizacyjnym XX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki HISTORIA MATEMATYKI POLSKIEJ.

Prace opublikowane:

– w czasopiśmie Matematyka i Komputery: 3 artykuły,

– w materiałach konferencyjnych (wersja elektroniczna) XIX Szkoły Dydaktyki Matematyki, Wrocław, 2005, jak też XX Szkoły Dydaktyki Matematyki, Bielsko-Biała, 2006 oraz XXI Szkoły Dydaktyki Matematyki, Bielsko-Biała, 2007

– w  Annales of the Polish Mathematical Society, 5th Series: Didactica Mathematicae (Dydaktyka Matematyki),

– we Współczesnych Problemach Nauczania Matematyki, Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki

– w języku angielskim w IKT vo vyučovaní matematiky 2. Prírodovedec č. 230. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,

– w języku angielskim w Electronic proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching, University of Hradec Kralove, Czech Republic

– w języku angielskim w The Electronic Journal of Mathematics and Technology (eJMT), Vo. 3, Nr 1

– w języku angielskim w Teaching Mathematics and Computer Science, Debrecen, Hungary Vol.7 . Issue 2

 

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

   mgr Justyna KUGLIN

 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Finanse i Bankowość. W latach 2004-2006 pracowała na stanowisku administracyjnym w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od roku 2006 związana zawodowo z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Zatrudniona początkowo na stanowisku starszego referenta administracyjnego, następnie – od lutego 2007 starszego referenta ekonomicznego, a od 1 lipca 2008 roku – specjalisty ds. finansowych i ekonomicznych. Od 2008 roku do jej obowiązków należało pełnienie zastępstwa pod nieobecność Kwestora. Była odpowiedzialna m.in. za dokonywanie kontroli finansowej, przygotowywanie i obieg dokumentów finansowych, sporządzanie dokumentacji dotyczącej płac, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, opracowywanie i przedkładanie sprawozdań finansowych MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego, nadzór nad księgowością analityczną i syntetyczną przychodów i kosztów budżetowych; kontrola gospodarowania majątkiem MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego oraz ocena ich efektywności ekonomicznej. Podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach branżowych, dotyczących m.in. kalkulacji kosztów kształcenia w uczelniach wyższych. Ukończyła kurs „Specjalista ds. finansów publicznych”. Jest społecznym kuratorem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.

Senat

Władze Uczelni:

dr Sonia Grychtoł, prof. MUP – Rektor

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający co najmniej stopień naukowy doktora:

dr n. med. Wiesława Kołodziej

dr Katarzyna Kruczek

dr Marian Krupa

dr Elwira Miter-Dąbrowska

dr Jadwiga Oleksy

dr Joanna Stuglik

dr Dobrochna Sztajerska

dr Bożena Tyran

dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora:

mgr Mirosława Lizis

mgr inż. Artur Pelo

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Paulina Twardowska

mgr Monika Ubik

 

Przedstawiciele studentów:

Natalia Wojtysiak – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Martyna Janosz

Patryk Masłowski

Martyna Wójcik

 

Osoby zapraszane z głosem doradczym:

dr Radosław Folga – Prorektor ds. Studenckich i Promocji

mgr Justyna Kuglin – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Aleksandra Zając – Kierownik Działu Kadr

mgr inż. Zbigniew Rosół – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

mgr Marzena Kiryjczuk-Bliźnik – Dyrektor Biblioteki

r. pr. Anna Kempny – Obsługa prawna

Reprezentant MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Samorządowych w Oświęcimiu

Reprezentant Związku Zawodowego Pracowników PWSZ (MUP) im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu