Poznaj nasze kierunki studiów

Władze Uczelni – kadencja 2016-2020

Rektor

prof. dr hab. Witolo5982dd Stankowski
Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; profesor nauk humanistycznych; w latach 2008-2012 Dyrektor Instytutu Politologii w oświęcimskiej Alma Mater, kierownik Zakładu Historii Europy w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2016 Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ).

Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Gdańskim w 1989 r. Pracę doktorską pt.’’Wysiedlanie ludności niemieckiej z Pomorza Gdańskiego w latach 1945-1950’’ obronił z wyróżnieniem. Habilitował się w 2002 r.

Zajmuje się historią Niemiec, stosunkami polsko-niemieckimi, problematyką Unii Europejskiej, migracjami ludności.

Jest stypendystą Fundacji Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). W porozumieniu z parlamentem polskim i niemieckim przebywał na stażu w biurach poselskich parlamentu niemieckiego (stypendium Parlamentu Niemieckiego-Bundestagu). Jest także stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2000-2002 przebywał na stypendium im. Alexandra von Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung). Odbył staże naukowe w wielu placówkach naukowych polskich i niemieckich, m.in.: na Uniwersytecie im. Philippa w Marburgu; w Johann Gottfried Herder Institut w Marburgu; na Uniwersytecie im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie; w Institut für Zeitgeschichte w Monachium.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Laureat czwartej edycji konkursu im. Oskara Haleckiego „Książka historyczna roku” za książkę „Nie umrę śmiercią naturalną…: Janina Lech – harcerka, poetka, ofiara hitlerowskiego bezprawia oraz jej rodzina”, która zwyciężyła w plebiscycie internautów. Dewiza życiowa to ‘‘bycie za wszelką cenę człowiekiem prawym’’.

W 2011 roku otrzymał nominację profesorską (profesor nauk humanistycznych) z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Dyżur:
Collegium Primum, parter,  pokój 1.10, Biuro Rektora

Prorektor ds. Studentów

dr n. o zdr. Sonia Grychtoł

Wykształcenie:

  • Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Pielęgniarstwa.
  • Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach studiów podyplomowych z zakresu Organizacji i Zarządzania Placówkami Ochrony Zdrowia.
  • Specjalistka z zakresu Medycyny Społecznej.
  • Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej pt.

” Wiedza i deklarowane zachowania zdrowotne dotyczące nowotworów sutka u hemodializowanych kobiet”

Doświadczenie zawodowe:

– Wieloletni wykładowca Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w Katowicach,
– Od października 2014 r. związana z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu  jako nauczyciel akademicki. Od marca 2015 r. pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa, a od 01. października 2015 r. funkcję Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa.

W swojej dotychczasowej  pracy zawodowej pełniła funkcje:

– Dyrektora d.s. Medycznych i Rozwoju firmy „Helimed” Imaging w Katowicach .

– Kierownika Działu Metodyczno – Organizacyjnego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka gdzie m.in. zarządzała kontraktem oraz koordynowała działania administracyjne szpitala.

– Inspektor ds. medycznych w Wydziale Zdrowia i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice w którym m.in. tworzyła i wdrażała projekty oraz programy profilaktyki i  promocji zdrowia w mieście. Jej autorskie programy  zostały zrealizowane w latach 1999 – 2005 r.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach pracowała m.in. na stanowiskach:

– Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu – gdzie koordynowała kontraktowanie usług medycznych oraz promocję zakładu , a także specjalizacje i szkolenia  medyczne.
Przełożonej Pielęgniarek Wielospecjalistycznej Przychodni w Katowicach gdzie
pełniła nadzór bezpośredni i zarządzała pracą personelu medycznego średniego szczebla
oraz organizowała i koordynowała działania wszystkich poradni i komórek wchodzących w jej skład.

– Współpraca z Ośrodkiem dla Dzieci Niepełnosprawnych w Katowicach  oraz Katowicką Fundacją Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym)  gdzie m.in. organizowała wyjazdy rehabilitacyjne, turnusy wypoczynkowe, współpracowała  z jednostkami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków  na rzecz rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością.
– Organizatorka i wykładowca na kursach ze Zdrowia Publicznego dla lekarzy różnych specjalności. Współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską  w Katowicach oraz Beskidzką Izbą Lekarską w tym zakresie.
– Organizowanie i prowadzenie wykładów oraz  kierownictwo na szkoleniach i kursach
w obrębie kształcenia podyplomowego średniego i wyższego  personelu medycznego przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Małopolską Izbą Pielęgniarek i Położnych, a także Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
– Udział w projektach unijnych mi.in. dla  menadżerów oraz kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej z terenu województw śląskiego i małopolskiego z zakresu zarządzania i kompetencji menadżerskich Kapitał Ludzki  „Profesjonalna Kadra” .
Współpraca z fundacją „Pamięć i pomoc” im. E Gryglewicza w Katowicach – organizacja i udział w konferencjach  naukowych dotyczących starzenia się społeczeństw.

Inne osiągnięcia:

Nagroda  I stopnia Rektora  Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu za działalność organizacyjną.
Nagroda II stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności    naukowej – udział  w  realizowanym  przez Śląski Uniwersytet Medyczny projekcie Leonardo finansowanego  przez UE pod nazwą  “E-learning in community care”, gdzie  była odpowiedzialna za dział : „Family-related health problems and the classification of the essential risk factors”
Dwukrotnie wyróżniona  nagrodą  III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za działalność organizacyjną. Współpraca z Samorządem  Województwa Śląskiego. Projekt jej autorstwa pod nazwą „Starość w pełni godna przeżycia”  wygrał  w konkursie na program promocji zdrowia. Został przyjęty i zrealizowany w Uniwersytecie III wieku w Sosnowcu.

Praca naukowa:

Autorka  40 publikacji i 2 rozdziałów w podręcznikach.  Publikacje medyczne m.in. w czasopiśmie pt.: Zdrowie Publiczne,  Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowskiej, Annales Academiae Medicae Silesiensis, Jurnal Ecology Health, Nephrology, Dialysys end Transplant.
W działalności naukowo – badawczej koncentruje  się m.in.

– Społeczne i psychologiczne aspekty uwarunkowań zdrowotnych człowieka,
– Modyfikacja zachowań zdrowotnych odnośnie  zapobiegania  chorobom cywilizacyjnym,
– Przewlekła niewydolność nerek w aspekcie zachowań zdrowotnych i adaptacji człowieka w chorobie przewlekłej,
– Zespół Turnera – społeczno – psychologiczne skutki choroby,
– Współczesne problemy społeczno – psychologicznych zawodów medycznych,
– Realizacja programów promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej  i profilaktyki zachorowań
– Nowe wyzwania zdrowotne dla zdrowia publicznego (zdrowie środowiskowe).

Udział w licznych konferencjach i szkoleniach naukowych polskich i zagranicznych.

 Zainteresowania:  narciarstwo, rock progresywny, film, książka, turystyka.

Prorektor ds. Nauczania i Ogólnych

dr K. WadonDr Katarzyna Wadoń-Kasprzak

dr nauk matematycznych w zakresie matematyki

Od czerwca 2017 r. Prorektor ds. Nauczania i Ogólnych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

 

Wykształcenie:

– Absolwentka studiów na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Technicznym Wyższej  Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku matematyka o specjalności nauczycielskiej.

– Absolwentka studiów podyplomowych z Informatyki na Akademii Pedagogicznej.

– Stopień doktora nauk matematycznych uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej pt. „Kształtowanie pojęcia parametru przez uczniów gimnazjum w toku badań długoterminowych w trakcie zintegrowanej nauki matematyki i informatyki”.

Doświadczenie zawodowe:

– nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Kętach,

– od października 2015 r. wykładowca Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – Instytut Informatyki i Zarządzania

Inne osiągnięcia:

– Nagrody Dyrektora  Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach w latach 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

– Nagroda Burmistrza Gminy Kęty w roku 2013 i 2017

– Nagroda II stopnia Rektora MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego w roku 2017

Kształcenie zawodowe:

– Uczestnictwo w seminariach poświęconych zastosowaniu technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się matematyki w Bielsku – Białej i wygłoszenie 11 referatów,

– Uczestnictwo w 8-th  International Conference on Technology in Mathematics Teaching, Hradec Kralove (Republika Czeska) I wygłoszenie referatu Different kinds of understanding of the concept of parameter,

– Uczestnictwo w konferencjach poświęconych nauczaniu matematyki i zastosowaniu komputerów w nauczaniu matematyki,

– Uczestnictwo w Ogólnopolskim Seminarium z Dydaktyki Matematyki organizowanym przez Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie i wygłoszenie 2 referatów,

– Uczestnictwo w Szkołach Dydaktyki Matematyki i wygłoszenie 4 referatów,

– Uczestnictwo w kursach e-learningowych dotyczących programów komputerowych GeoGebra oraz platformy Moodle organizowanych przez Warszawskie Centrum GeoGebry,

– Uczestnictwo i prowadzenie warsztatów organizowanych przez grupę roboczą Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki „Matematyka i komputery”,

– Uczestnictwo w krajowych Konferencjach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz prowadzenie warsztatów dla nauczycieli,

– Uczestnictwo w Komitecie organizacyjnym XX Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki HISTORIA MATEMATYKI POLSKIEJ.

Prace opublikowane:

– w czasopiśmie Matematyka i Komputery: 3 artykuły,

– w materiałach konferencyjnych (wersja elektroniczna) XIX Szkoły Dydaktyki Matematyki, Wrocław, 2005, jak też XX Szkoły Dydaktyki Matematyki, Bielsko-Biała, 2006 oraz XXI Szkoły Dydaktyki Matematyki, Bielsko-Biała, 2007

– w  Annales of the Polish Mathematical Society, 5th Series: Didactica Mathematicae (Dydaktyka Matematyki),

– we Współczesnych Problemach Nauczania Matematyki, Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki

– w języku angielskim w IKT vo vyučovaní matematiky 2. Prírodovedec č. 230. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre,

– w języku angielskim w Electronic proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching, University of Hradec Kralove, Czech Republic

– w języku angielskim w The Electronic Journal of Mathematics and Technology (eJMT), Vo. 3, Nr 1

– w języku angielskim w Teaching Mathematics and Computer Science, Debrecen, Hungary Vol.7 . Issue 2

Kanclerz

o5984d (1)dr Katarzyna Matusiak

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej w 2010 roku pt. „ Przydatność skali TISS-28 w Kardiochirurgicznym Oddziale Intensywnej Terapii Pooperacyjnej”. Rozprawa doktorska decyzją Rady Wydziału Lekarsko – Dentystycznego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach została wyróżniona. Z zawodu magister pielęgniarstwa.

 

 

 

Dr Katarzyna Matusiak ukończyła liczne studia podyplomowe na kierunkach:

  • „Menedżerskie Studia Podyplomowe – Executive MBA”,
  • „Zarządzanie w firmie”,
  • „Współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi”,
  • „Menedżer projektu badawczo – rozwojowego”,
  • „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Jest Audytorem Wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN – N – 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.

Z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu związana od lutego 2014 roku, początkowo na stanowisku nauczyciela akademickiego. Pełniła funkcję Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Specjalistycznego, a następnie Dyrektora ówczesnego Instytutu Pielęgniarstwa.

Na stanowisku Kanclerza Uczelni zatrudniona od września 2015 roku.

Dr Katarzyna Matusiak od ponad 20 lat związana ze szkolnictwem wyższym. Była wieloletnim pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej zdobywała również na stanowisku Dziekana w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu.

We wczesnych latach kariery zawodowej pracowała na stanowisku pielęgniarki w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach oraz Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach – Ochojcu.

Uzyskane nagrody: w latach 2014 – 2019 coroczna nagroda Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
W roku 2007 oraz 2008 nagrody Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dr Katarzyna Matusiak współpracowała przez około 10 lat z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Jest współautorem kilku programów kursów dla pielęgniarek i położnych zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, uczestnik wielu konferencji naukowych.

 

Kwestor

mgr Justyna Kuglin

Absolwentka  Akademii  Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Finanse i Bankowość. W latach 2004-2006 pracowała na stanowisku administracyjnym w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  Od roku 2006 związana zawodowo z Małopolską Uczelnią Pańswową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Zatrudniona początkowo na stanowisku starszego referenta administracyjnego, następnie – od lutego 2007 starszego referenta ekonomicznego, a od 1 lipca 2008 roku –  specjalisty ds. finansowych i ekonomicznych. Od 2008 roku do jej obowiązków należało pełnienie zastępstwa pod nieobecność Kwestora. Była odpowiedzialna m.in. za dokonywanie kontroli finansowej, przygotowywanie i obieg dokumentów finansowych, sporządzanie dokumentacji dotyczącej płac, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, opracowywanie i przedkładanie sprawozdań finansowych MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego, nadzór nad księgowością analityczną i syntetyczną przychodów i kosztów budżetowych; kontrola gospodarowania majątkiem MUP Oświęcim im. rtm. W. Pileckiego oraz ocena ich efektywności ekonomicznej.  Podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach branżowych, dotyczących m.in. kalkulacji kosztów kształcenia w uczelniach wyższych. Ukończyła kurs „Specjalista ds. finansów publicznych”. Jest społecznym kuratorem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu.