Poznaj nasze kierunki studiów

USOS – szkolenie dla studentów

Data utworzenia: 7 listopada 2022r.

USOS – szkolenie dla studentów

 

 

Szanowni Państwo,

w środę 9 listopada 2022 r. o g. 17:00 odbędzie się szkolenie z Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów (USOS) dla studentów, którzy rekrutowali się w późniejszym okresie lub nie uczestniczyli w pierwszym terminie.

 

 

Link do szkolenia:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmEyYjVmNjctYTJkMC00Mzk1LTgyOGYtYjU2YzY0ZjhkNGM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a2b151f-443f-49e5-b285-330115ad82c8%22%2c%22Oid%22%3a%22edcedd5e-3dea-4bdf-8adc-71d438911ace%22%7d>

Szkolenie będzie nagrywane. Nagranie po przeprowadzonym szkoleniu będzie Państwu udostępnione.