Poznaj nasze kierunki studiów

Uwaga, Studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej!

Data utworzenia: 11 czerwca 2021r.

Uwaga, Studenci I roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w formie stacjonarnej!

Szanowni Studenci,

w związku z kontynuacją realizacji zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne”
w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 informujemy, że istnieje możliwość:

  • zaliczenia zajęć z przedmiotu ogólnouczelnianego Wychowanie fizyczne na udokumentowany wniosek studenta (zaświadczenie od prezesa klubu lub związku sportowego, bądź potwierdzenie od organizacji sportowej) będącego:
  1. członkiem sportowej kadry narodowej;
  2. zawodnikiem najwyższej sportowej klasy rozgrywkowej;
  3. zawodnikiem ze sportową klasą mistrzowską;
  4. zawodnikiem sekcji lub drużyny sportowej;

a także w innych indywidualnych przypadkach  nieujętych powyżej, które są uzasadnione
z uwagi na określony stan faktyczny.

  • przepisania zaliczenia z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” (minimum 30 h na semestr) uzyskanego w trakcie realizacji studiów na podstawie przedłożonego indeksu, zaświadczenia
    lub suplementu do dyplomu;

 

Studenci, chcący się ubiegać o zaliczenie zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” poprzez skorzystanie z jednej z wyżej wymienionych opcji, zobowiązani są do złożenia podania do Pana Prorektora ds. Studenckich i Promocji dr Radosława Folgi.

Dokumenty  należy składać w terminie od 14.06.2021 r. do 18.06.2021 r. w Dziale Spraw Studenckich, budynek Collegium Primum, pokój nr 2.12, w godzinach przyjmowania petentów.

 

Uwaga!  Uprzejmie przypominamy, że nie ma formuły zwolnienia z zajęć z przedmiotu ogólnouczelnianego „Wychowanie fizyczne”.