Poznaj nasze kierunki studiów

Wizyta studyjna studentów z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Data utworzenia: 7 czerwca 2019r.

Wizyta studyjna studentów z Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

W dniu 4 czerwca 2019 roku studenci szóstego semestru Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji, kierunek Inżynier Jakości, odbyli wizytę studyjną w firmie MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach. Wizyta została zorganizowana w ramach przedmiotu Zarządzanie środowiskowe. MASTER jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, spełniającym najwyższe wymagania, wykonującym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Spółka specjalizuje się w odbiorze odpadów komunalnych na terenie sześciu gmin województwa śląskiego, a także ich unieszkodliwianiu, selektywnej zbiórce oraz energetyce odnawialnej. Tym samym istotnie zmniejsza obciążenie środowiska i realizację zasad rozwoju zrównoważonego. Dążąc do świadczenia usług o najwyższym standardzie wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001,  Krajowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS a także uzyskała liczne nagrody i wyróżnienia.

Ustawa o odpadach (2001) definiuje odpady jako substancje, której posiadacz pozbywa się, zamierza się ich pozbyć lub jest zobowiązany do pozbycia się ich. Natomiast składowisko odpadów to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. Lokalizacja składowiska odpadów jest procesem decyzyjnym z zakresu wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego. Jednak budowa i późniejsza eksploatacja składowiska zorganizowanego wiąże się z różnymi zagrożeniami, jak skażenie gruntów, wód podziemnych czy powietrza atmosferycznego.

Studenci odczuli dużą uciążliwość zapachową prawie zawsze towarzyszącą takiej działalności. Wynikała ona także z warunków pogodowych albowiem w dniu wizyty temperatura sięgała prawie 30OC.

Po wprowadzeniu nas – w bardzo interesujący sposób – w tematykę gospodarki odpadami oraz obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa poznaliśmy najważniejsze miejsca gdzie odbywa się proces segregacji, rozdrabniania, unieszkodliwiania i prasowania odpadów komunalnych. Interesujące były informacje dotyczące biodegradacji, co pozwala na generowanie energii odnawialnej. Powstaje tu biogaz, składający się z metanu i dwutlenku węgla. Proces ten wspomagany jest przez bakterie mezofilowe, które rozkładają odpady biodegradowalne. Również interesujące było postępowanie z odpadami zielonymi.

Wizyta ta była bardzo interesująca zarówno ze względu na proces technologiczny, zaawansowane maszyny i urządzenia, warunki pracy a tym samym podniesienia naszej wrażliwości i świadomości środowiskowej. Niewątpliwie zapamiętamy między innymi apel o nie zakręcanie opróżnionych butelek PET, co pozwoli zmniejszyć ich objętość a tym samym zwiększyć możliwości przyjęcia odpadów na składowiska. To, której poznaliśmy może osiągnąć nawet 200 metrów wysokości!