Poznaj nasze kierunki studiów

Publikacja nr 43 – Sytuacja życiowa studentów a system nagród i kar stosowany przez ich matki

Data utworzenia: 21 stycznia 2021r.

 

Nakładem Wydawnictwa Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ukazała się publikacja  pt. Sytuacja życiowa studentów a system nagród i kar stosowany przez ich matki, autorstwa Leokadii Wiatrowskiej.

 

 

 

 

 

 

Autor/redaktor Leokadia Wiatrowska
ISBN 978-83-948622-3-7
Wydanie 1
Rok 2019
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 47,25 zł  (w tym 5% VAT)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Wychowanie i jego znaczenie w rozwoju człowieka
1.1. Rozważania o wychowaniu człowieka
1.2. Wychowanie społeczno-moralne (wychowanie etyczne)
1.3. Efektywność wychowawcza
1.4. Nagroda i kara jako warunki skuteczności wychowawczej

Rozdział 2. Praca wychowawcza (dylematy) – od praktyki ku teorii
2.1. Swoboda i przymus w wychowaniu
2.2. Władza nauczycielska jako forma przymusu
2.3. Strategie wychowawczych działań
2.4. Rozmowa – style komunikacji
2.5. Rozmowa – twórczość dialogiczna i spotkanie (inkontrologia)

Rozdział 3. Istota karania i nagradzania – wzmocnienia w wychowaniu
3.1. Kara i karanie jako współistniejące zdarzenia
3.2. Nagroda i nagradzanie jako współistniejące zdarzenia
3.3. Psychologiczny mechanizm nagradzania i karania
3.4. Wzmocnienie i jego aktywizująca funkcja
3.5. Autorament (kategorie) wzmocnień
3.6. Rozkłady wzmocnień

Rozdział 4. Kara(nie) a nagradzanie w wychowaniu dziecka we wszystkich swoich formach
4.1. Strefy interakcji międzyludzkich
4.2. Sytuacyjny kontekst stosowania nagród i kar
4.3. Układy nagród i kar
4.4. Przyczyny i warunki nagradzania i karania
4.5. Konsekwencje wychowania opartego o karę (władzę) i nagrodę
4.6. Nagrody i kary oraz ich przejawy

Rozdział 5. Nagradzać, karać czy… – za i przeciw (w poszukiwaniu złotego środka)
5.1. Instynkt walki i wolność jako uzasadnienie dyscypliny i kary
5.2. Wychowanie z nagrodą i karą
5.3. Wychowanie bez kar

Rozdział 6. Metodologia badań własnych
6.1. Cel i przedmiot badań
6.2. Problemy badawcze
6.3. Hipotezy pracy
6.4. Zmienne i wskaźniki
6.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze
6.6. Badana populacja
6.7. Analiza statystyczna danych

Rozdział 7. Sytuacja życiowa studentów w świetle badań własnych
7.1. Sytuacja szkolna badanych studentów i ich osiągnięcia
7.1.1. Rezultaty wyników w nauce
7.1.2. Zdolność do osiągnięć – motywacja do nauki na studiach wyższych
7.1.3. Szkolne osiągnięcia – wnioski z badań
7.2. Sytuacja życiowa badanej grupy studentów
7.2.1. Strategie radzenia sobie
– Działania asertywne
– Unikanie
– Poszukiwanie wsparcia społecznego
– Działanie ostrożne
– Współpraca społeczna
– Działanie instynktowne
– Działanie agresywne
– Działanie antyspołeczne
– Działanie „nie wprost”
7.2.1.1. Sposoby radzenia sobie studentów – konkluzje badawcze
7.2.2. Zachowania studentów wśród rówieśników
– Zachowania antyspołeczne
– Przyhamowanie
– Uspołecznienie
– Zainteresowania seksualne
7.2.2.1. Behawioralne przejawy – empiryczne postulaty
7.2.3. Preferowane przez studentów wartości
– Miłość
– Wiedza
– Wola
– Godność
– Wolność
– Nadzieja
– Zdrowie
– Pozycja
– Rodzina
– Wykształcenie
– Osiągnięcia
– Cel
– Samochód
– Pieniądze
– Używanie
– Praca
– Seks
– Mieszkanie
7.2.4. Aksjologiczny obraz badanych studentów – wnioski empiryczne
7.3. System nagród i kar stosowany w środowisku wychowawczym studenta
7.3.1. Nagrody i kary w opiniach badanych studentów
7.3.1.1. Formy nagradzania i karania
7.3.1.2. Częstotliwość nagradzania i karania
7.3.1.3. Rozkłady nagród i kar
7.3.1.4. Efektywność nagród i kar zauważalna w odczuciach badanych studentów
7.3.1.5. Emocjonalne skutki nagród i kar
7.3.2. Nagrody i kary w opiniach badanych matek
7.3.2.1. Formy nagradzania i karania
7.3.2.2. Częstotliwość nagradzania i karania
7.3.2.3. Rozkłady nagród i kar
7.3.2.4. Efektywność nagród i kar
7.3.2.5. Emocjonalne skutki nagród i kar
7.3.2.6. Stosunek do nagród i kar
7.4. Związki i zależności między życiową sytuacją studentów a systemem nagród i kar stosowanych przez ich matki wobec nich w procesie wychowania
7.4.1. Związki i zależności zachodzące między opiniami matek i studentów a stosowaniem nagród i kar
7.4.1.1. Związki i zależności na temat form nagradzania i karania
7.4.1.2. Związki i zależności na temat częstotliwości nagradzania i karania
7.4.1.3. Związki i zależności na temat rozkładów nagród i kar
7.4.1.4. Związki i zależności na temat efektywności nagród i kar
7.4.1.5. Związki i zależności na temat emocjonalnych skutków nagród i kar
7.4.2. Związki i zależności między nagrodami i karami a osiągnięciami szkolnymi badanych studentów
7.4.3. Osiągnięcia szkolne badanych studentów – oddziaływania rodziców a strategie radzenia sobie studentów w sytuacjach trudnych
7.4.4. Płeć i miejsce zamieszkania badanych studentów a wyznawany przez nich system wartości – w poszukiwaniu zależności
7.4.5. Płeć i miejsce zamieszkania badanych studentów a ich zachowania – w poszukiwaniu zależności
7.5. Składniki sytuacji szkolnej i życiowej studentów – konkluzje z badań i zakończenie

Bibliografia