Poznaj nasze kierunki studiów

Publikacja nr 49 Mesjanizm w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku – zarys historii

Data utworzenia: 20 października 2021r.

Nakładem Wydawnictwa
Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
ukazała się publikacja
pt. Mesjanizm w polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku – zarys historii,
autorstwa Krzysztofa Małysy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/redaktor Krzysztof Małysa
ISBN 978-83-948622-7-5
Wydanie 1
Rok 2020
Miejsce Oświęcim
Nakład  100 egz.
Cena 55,65 zł  (w tym 5% VAT)

 

Spis treści:

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
SOCJOGENEZA MESJANIZMU
1.1. U źródeł mesjanizmu
1.2. Mesjanizm. Wprowadzenie do problematyki badawczej
1.3. Mesjanizm w polskiej literaturze przedmiotu
1.4. Polski mesjanizm – typologia
ROZDZIAŁ II
POLSKA MYŚL MESJANISTYCZNA W DOBIE ROMANTYZMU
2.1. Od misji słowiańskiej do misji uniwersalnej
2.2. Przez Polskę męczeńską do Polski odkupicielskiej
2.3. Oblicza polskiego mesjanizmu romantycznego
2.4. Echa narodowego posłannictwa w popowstaniowej myśli politycznej
2.5. Pod znakiem dziewiętnastowiecznej krytyki romantycznego mesjanizmu polskiego
ROZDZIAŁ III
EWOLUCJA MESJANIZMU W POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
I SPOŁECZNEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU (DO 1939 ROKU)
3.1. Duchowe drogowskazy polskiego neomesjanizmu
3.2. Miejsce i rola Polski w Europie w myśli politycznej epoki dwudziestolecia międzywojennego
3.2.1. W odrodzonej Polsce
3.2.2. W obliczu światowego konfliktu
3.2.3. Koncepcje współpracy środkowoeuropejskiej. Strategiczne partnerstwo czy polska misja?
ROZDZIAŁ IV
UNIONIZM. RECEPCJA MESJANIZMU W POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ W OKRESIE OKUPACJI I PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
4.1. Mesjanizm jako próba wyjaśnienia polskiego losu w okresie II wojny światowej
4.2. Środowiska polityczne w kraju i na emigracji po II wojnie światowej wobec mesjanizmu
ROZDZIAŁ V
MESJANIZM W KOMUNISTYCZNEJ PROPAGANDZIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
5.1. Marksizm jako quasi-religia
5.2. Rzecz o aspektach myśli mesjanistycznej w komunistycznej propagandzie
ROZDZIAŁ VI
KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC MITU POSŁANNICTWA NARODU POLSKIEGO W KONTEKŚCIE ROZWAŻAŃ O POLSCE I ZJEDNOCZONEJ EUROPIE
6.1. Mesjanizm katolicki jako ostoja polskiego patriotyzmu
6.2. Mesjanizm w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego
6.3. Posłannictwo Kościoła a wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II
6.3.1. Mesjanizm motywacją w odbudowie jedności europejskiej
6.3.2. Rola Kościoła polskiego w zjednoczonej Europie w świetle nauczania Jana Pawła II
6.4. Środowiska katolickie w dyskusji na temat misji ewangelizacyjnej polskiego katolicyzmu w obliczu wejścia Polski do Unii Europejskiej
ROZDZIAŁ VII
DEMONTAŻ ROMANTYCZNEGO MITU
7.1. Romantyczne sny o wolności w świetle ruchu Solidarności
7.2. Współczesna publicystyka wobec romantycznego mitu
7.3. Polska publicystyka wobec obecności „męża opatrznościowego” jako remedium na dylematy współczesnej demokracji
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA