Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami konferencja pn.: „Przedsiębiorczość w praktycznych zastosowaniach – mikro i makroekonomiczne aspekty.

Data utworzenia: 20 grudnia 2022r.

Za nami konferencja pn.: „Przedsiębiorczość w praktycznych zastosowaniach – mikro i makroekonomiczne aspekty.

W dniu 8 grudnia 2022 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja pn.: „Przedsiębiorczość w praktycznych zastosowaniach – mikro i makroekonomiczne aspekty.

Program wydarzenia obejmował zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości w ujęciu mikroekonomicznym oraz makroekonomicznym, kwestie finansów i przedsiębiorczości oraz przejawów przedsiębiorczości w inwestowaniu. Słuchacze zostali również zapoznani z tzw. dobrymi wzorami postaw przedsiębiorczych.

W ramach konferencji wykład tematyczny pn. „Przedsiębiorczość w praktycznych zastosowaniach – mikro i makroekonomiczne aspekty” poprowadziła mgr Anna Jonkisz-Zacny – wykładowca Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie MUP w Oświęcimiu, którego celem było rozszerzenie zakresu kompetencji kadry oraz przybliżenie zakresu zagadnień związanych z aktualną sytuacją gospodarczą i społeczną w oparciu o badania naukowe zrealizowane przez prowadzącą.


Konferencja została zorganizowana w oparciu o:

  • umowę pomiędzy Uczelnią a Powiatem Oświęcimskim,
  • zapisy porozumień o współpracy, obejmujące realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym m.in. seminariów, konferencji czy warsztatów, zawartych pomiędzy Uczelnią oraz oświęcimskimi placówkami:
  1. Powiatowym Zespołem Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych,
  2. Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego,
  3. Powiatowym Zespołem Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych,

W przedsięwzięciu uczestniczyło 21 nauczycieli przedmiotów zawodowych, biorących udział w projektach:

  • „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego”
  • „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu z Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie  10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.