Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami konferencja pn.: „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów”

Data utworzenia: 20 grudnia 2022r.

Kobieta prowadzi konferencje

W ramach współpracy pomiędzy Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu a Małopolską Uczelnią Państwową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, w dniu 8 grudnia 2022 roku odbyła się konferencja dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn.: „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów”, przygotowana przez MCDN Ośrodek w Oświęcimiu przy współpracy z MUP w Oświęcimiu.

Uczestników wydarzenia przywitała Pani Rektor, dr Sonia Grychtoł, prof. MUP. W konferencji wzięła też udział Pani Prorektor ds. Nauczania i Rozwoju dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak, która z ramienia uczelni zajmowała się sprawami organizacyjnymi konferencji.

W czasie konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpień wykładowców z oświęcimskiej Uczelni oraz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Pani dr hab. Danuta Piróg, prof. UP wygłosiła referat pt.: „Po co, jak i o co pytać? Strategie, metody i techniki budowania samodzielności poznawczej na lekcjach geografii”. Podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę na kluczową umiejętność każdego nauczyciela, czyli zadawanie pytań. Proces stawiania pytań powinien przebiegać dwukierunkowo tak, aby uczniowie byli prowokowani do samodzielnego zadawania pytań. Stawianie odpowiednich pytań jest narzędziem dydaktycznym ułatwiającym osiągnięcie głębszego stopnia przetwarzania.

Pani dr Sylwia Kołakowska z Instytutu Nauk o Ekonomii i Bezpieczeństwie MUP Oświęcim przez pryzmat swoich doświadczeń dydaktycznych, przedstawiła uczestnikom sposób, jak Odczarować fizykę. Jej wypowiedź nawiązywała do wyników egzaminów maturalnych z fizyki z poprzednich lat. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważne jest, by uczniowie widzieli przenikanie się dziedzin w naukach przyrodniczych. Narzędziem w ich poznaniu jest matematyka. Pani Doktor w pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się implementacją metod stosowanych w fizyce do badania praw i zasad w szeroko rozumianej ekonomii czy finansach.

Pan mgr inż. Artur Pelo – wykładowca Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych w MUP  i nauczyciel informatyki w liceum, wygłosił wykład nt.: „Zastosowanie mikrokontrolerów i zestawów Smart w nauczaniu programowania i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”. Prelegent przedstawił, jak w ciekawy sposób i na różnych poziomach edukacji wykorzystać zestaw Smart klocków LEGO. Ponadto przedstawił wyniki pracy z uczniami szkoły podstawowej w ramach projektu MUP: „Oświęcimski Uniwersytet Młodego Odkrywcy” oraz rozwiązania metodyczne, które stosuje w swojej pracy z uczniami liceum i studentami.

Konferencję zakończył referat Pani dr Janiny Dudy pt.: „Rozwój kompetencji matematycznych uczniów poprzez stawianie i rozwiązywanie problemów, również z zastosowaniem nowoczesnych technologii”. Pani Janina Duda przez wiele lat uczyła matematyki w gimnazjum i liceum, a obecnie jest adiunktem w Instytucie Nauk Inżynieryjno – Technicznych Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. W swoim wystąpieniu przedstawiła ciekawe zadania i metody pracy z uczniami na różnych poziomach: z uczniem uzdolnionym matematycznie i z uczniem wykazującym trudności na matematyce. W swoim wystąpieniu podkreśliła jak ważne jest, by umożliwić uczniom samodzielne dochodzenie do wiedzy matematycznej, by inspirować do samodzielnego poszukiwania rozwiązań przez uczniów, a nie tylko „wyuczać procedur i schematów rozwiązań”.

W konferencji wzięło udział ponad czterdziestu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ponadto uczestnikami konferencji byli też studenci kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studenci Studenckiego Koła Naukowego Matematyków działającego przy Instytucie Nauk Inżynieryjno-Technicznym.

Wystąpienia zaproszonych gości spotkały się z żywym odbiorem uczestników oraz zachęciły do dyskusji.