Poznaj nasze kierunki studiów

Za nami V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „REGULACJA FINANSOWA ZMIAN W GOSPODARCE UKRAINY”

Data utworzenia: 26 marca 2021r.

Za nami V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „REGULACJA FINANSOWA ZMIAN W GOSPODARCE UKRAINY”

We współpracy z naszą Uczelnią, 24 marca 2021 roku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „REGULACJA FINANSOWA ZMIAN W GOSPODARCE UKRAINY” zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Finansów Mukaczewo State University.

Spotkanie otworzył Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów – dr nauk ekonomicznych prof. dr hab. Черничко Т.В, który podkreślił potrzebę wprowadzenia takiej formy interakcji naukowej i współpracy, aby wymiana wiedzy teoretycznej i praktycznej wspierała wypracowanie wspólnych podejść do rozwiązywania palących problemów.

Rektor Państwowego Uniwersytetu Mukaczewskiego, doktor nauk psychologicznych, profesor, Czcigodny Pracownik Edukacji Ukrainy Щербан Т. Д przywitała wszystkich uczestników konferencji, w tym reprezentującą przedstawicieli naszej Uczelni Rektor prof. MUP dr Sonię Grychtoł.

Następnie głos zabrała Rektor MUP Oświęcim, która w trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, że  „(…) współpraca i wymiana międzynarodowa są ważnymi elementami działalności akademickiej. Aby skutecznie kształcić przyszłych specjalistów, instytucje szkolnictwa wyższego muszą wyjść poza obszar swoich uczelni. (…) Małopolska Uczelnia Państwowa ma ambicje umacniać międzynarodowy wymiar edukacji poprzez propagowanie współpracy i dialogu politycznego, dlatego też bardzo doceniam kooperację naszej Uczelni z Uniwersytetem w Mukaczewie.”

W trakcie konferencji uczestnicy zwrócili uwagę na wysoki poziom naukowy, merytoryczny oraz organizację czy przebieg spotkania, aktywny udział w dyskusji naukowej oraz ogromną aktualność poruszanych tematów  i zagadnień.

W wydarzeniu udział wzięli naukowcy, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy naukowi, studenci, doktoranci Mukaczewskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Władze Uczelni i przedstawiciele Instytutu Zarządzania i Inżynierii Produkcji MUP (dr J.Stuglik, dr inż. A. Tarniowy, prof. I. Kurytnik, prof. A. Szeląg-Sikora, dr R. Folga, dr B.Tyran, mgr K. Pawlusiak).