Poznaj nasze kierunki studiów

Zapisy na przedmiot „wychowanie fizyczne” dla obecnego I roku!

Data utworzenia: 9 czerwca 2020r.

Zapisy na przedmiot „wychowanie fizyczne” dla obecnego I roku!

Szanowni Studenci,

w związku z koniecznością realizacji zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” przez studentów pierwszego roku, pierwszego stopnia, studia stacjonarne oraz jednolite studia magisterskie (nie dotyczy studentów kierunku Pielęgniarstwo), informuję, że:

  1. Zapisy na poszczególne formy realizacji zajęć z „Wychowania fizycznego” na kolejny semestr odbywać się będą w dniach 15 – 19 czerwca 2020 roku poprzez przesłanie zgłoszenia na skrzynkę mailową: stypendium@uczelniaoswiecim.edu.pl  do Pani Angeliki Bebak-Gołąb. Druk zgłoszenia w załączeniu.
  2. Każdy student przesyła swoje zgłoszenie indywidualnie. Nie ma możliwości zgłaszania przez jednego studenta/studentkę kilku osób.
  3. Nie ma możliwości odbywania zajęć poza grupami organizowanymi przez Uczelnię.
  4. Studenci – czynni sportowcy, np.: posiadający „klasę sportową” lub trenujący w klubach sportowych, itp., mogą starać się o zaliczenie przedmiotu na podstawie stosownej dokumentacji: zaświadczenia od prezesa klubu lub związku sportowego, bądź potwierdzenia od organizacji sportowej*.
  5. Istnieje możliwość przepisania zaliczenia z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” (minimum 30 h) uzyskanego w trakcie realizacji studiów na podstawie przedłożonego indeksu, zaświadczenia lub suplementu do dyplomu*.
  6. Osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi lub ubiegające się o zwolnienie z zajęć, z powodu złego stanu zdrowia, powinny zapisać się na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i dostarczyć informację dotyczącą zaleceń lekarskich (dostosowania i ograniczenia) w zakresie podejmowanych czynności ruchowych.
  7. Nie ma formuły całkowitego zwolnienia z zajęć.
  8. Frekwencja na zajęciach pozwalająca na zaliczenie przedmiotu nie może być mniejsza niż 80%;
  9. Przewidziane formy zajęć, to: zespołowe gry sportowe, fitness, pływanie, ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne. Zajęcia będą realizowane w czwartki.

W przypadku niedokonania wyboru zajęć w przewidzianym terminie, studentowi zostanie losowo przydzielona forma zajęć.

*  Dokumenty (bez Podania w przypadku kontynuacji) należy przesłać w terminie do 19.06.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Uczelni
z dopiskiem „Wychowanie fizyczne” .

Zgłoszenie na zajęcia z Wychowania fizycznego


Komunikat dla Studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo

 

Szanowni Studenci,

w związku z realizacją obowiązkowych zajęć z przedmiotu „Wychowanie fizyczne” przez studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, forma studiów stacjonarna, informuję, że zapisy na poszczególne formy zajęć z „Wychowania fizycznego” zostaną przeprowadzone we wrześniu 2020 roku.