Poznaj nasze kierunki studiów

Zapraszamy na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „Kultura i edukacja wobec kształcenia i wychowania dziecka. Problemy, perspektywy i rozwiązania”

Data utworzenia: 23 maja 2017r.

Zapraszamy na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „Kultura i edukacja wobec kształcenia i wychowania dziecka. Problemy, perspektywy i rozwiązania”

Zapraszamy na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „Kultura i edukacja wobec kształcenia
i wychowania dziecka. Problemy, perspektywy i rozwiązania”,
która odbędzie się 29 maja 2017
w naszej Uczelni (Collegium Primum – Aula 2.11). Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

– ZAKŁAD PEDAGOGIKI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ INSTYTUTU NAUK HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU

– ZAKŁAD PEDAGOGIKI OGÓLNEJ I METODOLOGII BADAŃ WEiNoE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
W KATOWICACH

– KATEDRA MUZYKOLOGII WYDZIAŁU KULTURY I SZTUKI UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO IM. IWANA FRANKI WE LWOWIE

– ZAKŁAD PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ I RODZINY INSTYTUTU NAUK HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OŚWIĘCIMIU

 KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

Dr hab.  Alina Górniok-Naglik, prof. nadzw. – przewodnicząca

Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. nadzw. – wiceprzewodniczący

Dr Jan Czechowski  – sekretarz

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht

Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur

Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

Prof. dr hab. Jurji Medvedyk

Dr hab. Alina Górniok-Naglik, prof. nadzw.

Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. nadzw.

Dr hab. Marek Paluch, prof. nadzw.

Doc. dr Wiktorija Hupalovska

Doc. dr Taras Dubrovnyy

Dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica

Dr Jan Czechowski

Dr Artur Łacina-Łanowski

Dr Jadwiga Oleksy

Dr Andrzej Świerczek

Dr Leokadia Wiatrowska

Cele i tematyka konferencji:

Podstawowym przesłaniem konferencji jest eksponowanie związku kultury i edukacji, które współdziałają ze sobą, co potęguje rozwój tak kultury, jak i edukacji. Ta swoista synergia wynika
z powiązania, w świetle którego kultura jest źródłem szeroko rozumianych treści edukacyjnych, a z kolei edukacja przyczynia się do żywotności kultury.

Edukację można zrozumieć wyłącznie przez pryzmat rozumienia kultury, bowiem ludzki umysł funkcjonuje
w głębokim zakotwiczeniu w kulturze. Zasadnym jest zatem pytanie o to jaką funkcję pełni edukacja w kulturze, jak udostępnia swoje zasoby, umożliwiające radzenie sobie w życiu i zwrotnie w jaki sposób kultura
i społeczeństwo zawiadują systemem edukacji. A także dalsze: na ile szkoła wykazuje wrażliwość na zmieniający się kontekst kulturowy i na ile przekształca swoje działania w odpowiedzi na te zmiany, a także czy edukacja ma się odnosić do szeroko pojmowanej kultury, czy też podtrzymywać istniejący stan rzeczy, co nieuchronnie wiedzie do rutyny i stagnacji, a także rezygnacji z koniecznych modyfikacji.

PLAN KONFERENCJI

29.05.2017

 

10.00 – 10.30 – Rejestracja uczestników, kawa, herbata

 10.30 –  PRZYWITANIE GOŚCI- rozpoczęcie KONFERENCJI

 

 1. M. Rektor PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Prof. zw. dr hab. Witold Stankowski

Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Oświęcimiu, Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek

 

10.50 – I Część Plenarna Konferencji – Aula Collegium Primum, s. 2.11 (I piętro)

 

Prowadzący: Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka – Mazur, Prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok – Naglik

 • 50 – Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht (WEiNoE w Cieszynie, Uniwersytet Śląski) – Kultura symboliczna jako przestrzeń spotkania nauczyciela z uczniem
 • 20 – Prof. dr hab. Ewa Ogrodzka – Mazur (WEiNoE w Cieszynie, Uniwersytet Śląski) – Sfery życia duchowego z pogranicza polsko-czeskiego. Od deklaracji cenionych wartości i dążeń życiowych do ich realizacji i urzeczywistnienia
 • 40 – dr hab. Anna Szafrańska-Gajdzica (WEiNoE w Cieszynie, Uniwersytet Śląski) – Sfery życia duchowego dzieci z pogranicza polsko-czeskiego. Inny – daleki czy bliski. Współpraca z Czechami i obraz sąsiadów
  z perspektywy polskich nauczycieli

12.00 – 12.20 Przerwa kawowa

 

12.20 – II Część Plenarna Konferencji – Aula Collegium Primum, s. 2.11 (I piętro)

 

Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht

 • 20 – dr hab. Aniela Różańska (WEiNoE w Cieszynie, Uniwersytet Śląski) – Edukacja wobec kształtowania tożsamości religijnej młodzieży z pogranicza polsko-czeskiego
 • 40 – Doc. dr Taras Dubrovnyy (Prodziekan Wydziału Kultury i Sztuki Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka) – Wysoki i niski poziom sztuki a wychowanie muzyczne
 • 00 – Doc. dr Oleksandr Płahotniuk (Wydział Kultury i Sztuki Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka) – Choreografia a rozwój artystyczny

 

13.20 – 14.20 – Przerwa obiadowa

Sekcja I PWSZ Aula Collegium Primum, s. 2.11 (I piętro)

Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Aleksander  Nalaskowski, dr Jan Czechowski, 

 • 20 – dr Edyta Skoczylas-Krotla (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) – W stronę duchowości dziecka – obraz anioła kształtowany poprzez literaturę dla najmłodszych
 • 40 – dr Renata Stefańska – Klar (WEiNoE w Cieszynie, Uniwersytet Śląski) – Rozwój rozumienia istoty przebaczenia a kształtowanie postaw wobec wybaczania innym w procesie edukacji dzieci szkolnych i
  przedszkolnych
 • 00 – dr Jan Czechowski (PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu) – Wartości w procesie wychowania dziecka
 • 20 – mgr Justyna Michalska (Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności) – Wymierne efekty systemowej edukacji ku kulturze w praktyce szkolnej. Wnioski
  z perspektywy 14 lat realizacji w powszechnym gimnazjum, autorskiego programu Klas Aktywności Twórczej i przedmiotu Wychowanie do Twórczości

15.40 – 16.00 – dyskusja

Sekcja II PWSZ Collegium Primum, s. 2.10 (I piętro)

Prowadzący: Prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok – Naglik, Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek

 

 • 20 – dr Lidia Wollman (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej) – Nauczyciel i dziecko a przestrzenie współbycia
 • 40 – dr Ewa Kochanowska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) – Kultura klasy szkolnej jako przestrzeń aktywizacji pytaniowej dzieci
 • 00 dr Rafał Majzner (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) – Z problemów percepcji muzyki. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w spektaklach muzycznych a przeżycie estetyczne
 • 20 – Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek, mgr Zbigniew Małodobry (PWSZ im. rtm. W. Pileckiego
  w Oświęcimiu) – Etyczny wymiar wychowania seksualnego
 • 40 – Prof. nadzw. dr hab. Alina Górniok (PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu) – Związki świata, kultury i edukacji z autokreacją osoby

Dyskusja

16.00 – 16.20 Przerwa na kawę, herbatę

 

 • 20 – Prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Oczywiste
  i nieoczywiste w edukacji dziecka
  Aula Collegium Primum, s. 2.11 (I piętro)
 • 00 – Prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Pedagogiczny komiks… Pokaz komentowany

18.00   Zakończenie Konferencji Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Grzybek

 1. 30 – uroczysta kolacja